Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže pořádané na sociálních sítích společností Krokido online s.r.o. (dále jen „soutěž“). Tato pravidla slouží jako doplnění informací týkajících se pravidel soutěže („informace o soutěži“) uvedených organizátorem na sociální síti, kde je soutěž organizována (dále jen „sociální síť“).

Organizátorem soutěže je: Krokido online, s.r.o., sídlem B. Egermanna 322, Nový Bor, 473 01, Česká republika IČO: 09614044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46043 (dále jen „organizátor“).

I. Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž se uskuteční v rámci účtu organizátora na sociální sítích v době a na území uvedeném v informacích o soutěži na sociální síti.

II. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území Evropské unie splňující případně další podmínky uvedené v informací o soutěži na sociální síti (dále jen „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.
  3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

III. Podmínky výhry

 1. Podmínky výhry a pravidla, dle kterých bude určeno pořadí výherců jsou uvedeny v informacích o soutěži na sociální síti.
  2. V informacích o soutěži je dále popsána i samotná výhra. Předání výhry výherci bude zajištěno zejména prostřednictvím třetí strany zajišťující doručovatelské služby, nebude-li v informacích o soutěži stanoveno jinak.

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace (tedy jejího vedení, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích organizátora) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšné realizaci soutěže. Zpracovány budou kontaktní údaje účastníka a případně další údaje poskytnuté pro realizaci soutěže.
  2. Účastník bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a namítání jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem se účastník může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údaje na emailové adrese info@krokido.cz nebo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  3. Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobní údajů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.
  2. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována. Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. II. odst. 1 písm. c) po výhře v soutěži se považuje za podvodné jednání.
  3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  4. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, vč. předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže. V případě stížností ohledně průběhu soutěže se na nás prosím obraťte na emailové adrese info@krokido.cz.
  5. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webových stránkách organizátora a v informacích o soutěži na sociální síti.
  6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel.
  7. Nerealizované výhry bez náhrady propadají zadavateli.